Extra verlof aanvragenDe volgende richtlijnen voor verlof zijn overeenkomstig de algemene landelijke richtlijnen (in te zien bij de directie):

 
 • Kinderen kunnen extra vrije dagen krijgen - altijd na een schriftelijk verzoek - voor belangrijke familieverplichtingen, zoals begrafenissen, huwelijken en belangrijke jubilea.
 • Verzoeken tot extra verlof moeten altijd schriftelijk middels het aanvraagformulier worden ingediend. Deze formulieren zijn bij de directie en/of de administratie te verkrijgen.
 • Voor het overige moeten ouders zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakanties.
 • Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
  • in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
  • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
  • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
 • Voor alle overige schriftelijke verzoeken tot vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties wordt door de directie in principe géén toestemming gegeven.
 • Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen.
 • Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

U kunt het verlofformulier hier downloaden. Het formulier is ook bij de administratie te verkrijgen.
Cookie instellingen