Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is een belangrijk gremium om mee te kunnen denken en praten met en invloed uitoefenen op keuzes die gemaakt worden voor de Wilhelminaschool van Kindcentrum Wilhelmina. Dit alles met als doel het bieden van zo goed mogelijk onderwijs aan onze leerlingen. Dit recht op meedenken, meepraten en invloed uitoefenen komt voort uit de Wet Medezeggenschap op Scholen en naast rechten zijn er ook plichten voor de MR. Zo moet de MR bijvoorbeeld haar achterban informeren en ze moet goed op de hoogte zijn van wat er speelt in en om de school.
 
In de MR hebben ouders en leerkrachten een stem. Deze stem kan ingezet worden door het geven van adviezen op voorstellen waarvoor ‘adviesrecht’ geldt en door het geven van instemming op onderwerpen waarbij ‘instemmingsrecht’ geldt. Het adviesrecht van de MR betekent dat de MR bij nieuw of gewijzigd beleid van tevoren advies uitbrengt. Het adviesrecht gaat vooral over onderwerpen die met de organisatie van de school te maken hebben en het bevoegd gezag kan een advies van de MR naast zich neerleggen. Het instemmingsrecht geldt voor verschillende onderwerpen die de school aangaan. Instemming van de hele MR kan nodig zijn, maar soms kan ook instemming van alleen de personeelsgeleding of alleen de oudergeleding nodig zijn. Het beleid over een onderwerp waarop instemming verleend moet worden wordt als voorstel (een ‘voorgenomen besluit’) aan de MR voorgelegd. Het bevoegd gezag heeft instemming nodig van de MR voordat het voorgenomen besluit definitief kan worden en het besluit van de MR kan niet genegeerd worden door het bevoegd gezag.
 
Los van de onderwerpen waarop de MR advies of instemming kan en soms moet geven mag de MR ook gebruik maken van het ‘Initiatiefrecht’. Dit houdt in dat de MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het bevoegd gezag moet vervolgens op dit genomen initiatief reageren.
 
Zoals gezegd: medezeggenschap is een belangrijk middel voor meedenken, meepraten en meebeslissen!
 
Voor onze school geldt dat er 4 gekozen ouders deel uitmaken van de MR en 4 gekozen personeelsleden. Schooljaar 2022-2023 bestaat de MR uit:
 

 


De oudergeleding (OMR) bestaat momenteel uit:
Marijn Noten – Habraken, ouder van een leerling in groep 6 en een leerling in groep 2
Melika Ezzahti, ouder van 3 kinderen waarvan 2 nog op school in groep 6 en groep 4
Matthijs van Ballegooijen, ouder van een leerling in groep 3, groep 7 en groep 8
Margit Claassen, ouder van een leerling in groep 5 en in groep 8
 
De personeelsgeleding van de MR (PMR) bestaat momenteel uit:
Freek Claassen, leerkracht groep 5, leesspecialist en voorzitter MR
Joyce Vervoort, leerkracht groep 7, rekenspecialist en secretaris MR
Gaetano Petrillo, leerkracht groep 7 en financiën MR
Anneke Dekkers, IB-onderbouw
 
De MR komt gemiddeld één keer per maand bij elkaar om de verschillende actuele en voor de MR belangrijke onderwerpen te bespreken. De onderwerpen hebben vooral betrekking op de visie van de school, de inhoud van het onderwijs, financiën, personeelsbezetting of veranderingen gericht op de toekomst van de school en iedere vergadering is er uitwisseling met de directeur-bestuurder. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt en deze zijn op te vragen bij het secretariaat van de MR. De vergaderingen zijn in principe openbaar en belangstellenden zijn als toehoorder welkom. Meepraten kan dan niet, daarvoor is zitting in de MR noodzakelijk. Wel is het mogelijk om een onderwerp op de MR-agenda te krijgen door hierover de oudergeleding van de MR te benaderen.
 
Vragen en/of opmerkingen voor de MR? De MR is te bereiken via mr@wilhelminaschool.nl

Cookie instellingen