Raad van toezicht

De RvT

Binnen de wet- en regelgeving, de statuten van de stichting, de reglementen en de code goed
bestuur, functioneert de Raad van Toezicht, die toezicht houdt op de gehele organisatie. De
Raad van Toezicht:
- is intern toezichthouder en functioneert onafhankelijk van de Directeur-Bestuurder;
- is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en als Raad van Toezicht
als geheel onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
- is met inachtneming van de statutaire bepalingen zodanig samengesteld dat het zijn
taak naar behoren kan vervullen.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met
vertegenwoordiging vanuit diverse belanghebbenden van de maatschappelijke omgeving van
SNOW.
Een lid van de Raad van Toezicht is een onafhankelijk acterende generalist en beschikt bij
voorkeur over specifieke kennis op een relevant (beleids)terrein, opdat in het collectief van de
Raad van Toezicht complementariteit in kennis, ervaring en netwerk van de individuele leden
is gerealiseerd. In de Raad van Toezicht vullen de leden elkaar met hun specifieke
deskundigheden dusdanig aan, dat daardoor de rol van toezichthouder adequaat kan worden
uitgevoerd.
 

Taken

De Raad van Toezicht heeft op basis van de statuten als hoofdtaak:
- het deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht houden op grondslag en doelstelling van
de stichting, op het naleven van de wet- en regelgeving, het naleven (dan wel
afwijken) van de voor de stichting vastgestelde Code voor Goed Bestuur, de
rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending
van de (geld)middelen, het functioneren van de Directeur-Bestuurder, de algemene
gang van zaken binnen de stichting en andere aangelegenheden voor zover bij wet- of
regelgeving is voorgeschreven;
- het vooraf al dan niet goedkeuren van majeure besluiten van de Directeur-Bestuurder,
waaronder te allen tijde het strategisch meerjarenplan, de (meerjaren)begroting en het
jaarverslag;
- het als werkgever zorg dragen voor een goed functioneren van de Directeur-
Bestuurder;
- het gevraagd en ongevraagd met raad terzijde staan van de Directeur-Bestuurder;
- het nemen van besluiten m.b.t. de statutair toegewezen onderwerpen;
- er op toe te zien dat de opbrengsten van de stichting aansluiten bij wat de
belanghebbenden daarvan mogen eisen en verwachten.
 

 

 Vergaderplanning RvT SNOW 2023-2024

19-9-2023 rvt Managementrapportage (2); kwaliteitszorg
3-10-2023 rvt-mr  
24-10-2023 rvt kaderbrief begroting; Managementrapportage (3)
28-11-2023 rvt vaststellen begroting
30-1-2024 rvt  
Managementrapportage (4); kwaliteitszorg
4-3-2024 rvt-mr  
16-4-2024 rvt Managementrapportage (1); accountantsverslag
21-5-2024 rvt Reserve
18-6-2024 rvt jaarrekening; bestuursverslag
 

Leden:

Raymond Koster (voorzitter)           r.koster@wilhelminaschool.nl
Leon Sijbers                                                          
Martijn de Groof                             
Egbert van Dijk                                 
Raoul Bosboom                               
Paul Vogels
Sigrid van Pelt