Raad van toezicht


Kindcentrum Wilhelmina is op zoek naar een nieuw lid (met een juridisch profiel) voor de raad van toezicht! 

Profiel Raad van Toezicht SNOW

DE RAAD VAN TOEZICHT ALS GEHEEL
Binnen de wet- en regelgeving, de statuten van de stichting, de reglementen en de code goed
bestuur, functioneert de Raad van Toezicht, die toezicht houdt op de gehele organisatie.


Raad van Toezicht:
- is intern toezichthouder en functioneert onafhankelijk van de Directeur-Bestuurder;
- is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en als Raad van Toezicht
als geheel onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
- is met inachtneming van de statutaire bepalingen zodanig samengesteld dat het zijn
taak naar behoren kan vervullen.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met
vertegenwoordiging vanuit diverse belanghebbenden van de maatschappelijke omgeving van
SNOW.
Een lid van de Raad van Toezicht is een onafhankelijk acterende generalist en beschikt bij
voorkeur over specifieke kennis op een relevant (beleids)terrein, opdat in het collectief van de
Raad van Toezicht complementariteit in kennis, ervaring en netwerk van de individuele leden
is gerealiseerd. In de Raad van Toezicht vullen de leden elkaar met hun specifieke
deskundigheden dusdanig aan, dat daardoor de rol van toezichthouder adequaat kan worden
uitgevoerd.
TAKEN
De Raad van Toezicht heeft op basis van de statuten als hoofdtaak:
- het deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht houden op grondslag en doelstelling van
de stichting, op het naleven van de wet- en regelgeving, het naleven (dan wel
afwijken) van de voor de stichting vastgestelde Code voor Goed Bestuur, de
rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending
van de (geld)middelen, het functioneren van de Directeur-Bestuurder, de algemene
gang van zaken binnen de stichting en andere aangelegenheden voor zover bij wet- of
regelgeving is voorgeschreven;
- het vooraf al dan niet goedkeuren van majeure besluiten van de Directeur-Bestuurder,
waaronder te allen tijde het strategisch meerjarenplan, de (meerjaren)begroting en het
jaarverslag;
- het als werkgever zorg dragen voor een goed functioneren van de Directeur-
Bestuurder;
- het gevraagd en ongevraagd met raad terzijde staan van de Directeur-Bestuurder;
- het nemen van besluiten m.b.t. de statutair toegewezen onderwerpen;
- er op toe te zien dat de opbrengsten van de stichting aansluiten bij wat de
belanghebbenden daarvan mogen eisen en verwachten.
Binnen haar taken en bevoegdheden is de Raad van Toezicht in het bijzonder gebonden aan
de algemene bepaling m.b.t. de redelijkheid en billijkheid binnen de organisatie zoals
opgenomen in artikel 2:8 van het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder lid 1, namelijk:
“Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie
zijn betrokken, moeten zich als zodanig tegenover elkander gedragen naar hetgeen
door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.”

BENOEMINGSVEREISTEN EN COMPETENTIES
Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij:
- grondslag, doel en vigerende missie/visie van SNOW onderschrijft;
- in alle aangelegenheden onafhankelijk, zonder last of ruggespraak, opereert;
- in staat is de Directeur-Bestuurder adequaat te adviseren;
- openstaat voor een dialoog met en rekenschap en verantwoording geeft aan
belanghebbenden, waaronder de ouders en de lokale gemeenschap;
- in staat is de strategische keuzen van de stichting te bewaken en de organisatie
te bevragen op de realisatie daarvan;
- in staat is de dialoog met de Directeur-Bestuurder te voeren en daarbij ook zelf
initiatieven te nemen;
- zich betrokken voelt bij het primair onderwijs en op hoofdlijnen affiniteit heeft
met de ontwikkelingen in het onderwijs;
- beschikt over een relevant netwerk;
- van onbesproken gedrag is;
Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij beschikt over de volgende
competenties en vaardigheden:
- in staat strategische keuzen te beoordelen op impact, risico en haalbaarheid;
- inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen, bij voorkeur ook binnen
de lokale gemeenschap;
- vermogen om te analyseren en onafhankelijk en kritisch te denken en te
(be)oordelen en vervolgens daarnaar te handelen;
- een sterk waarde- en normbesef en een hoge mate van integriteit;
- vermogen tot zelfreflectie en tot empathisch invoelen.
- onderscheid maken in de rol van toezichthouder van de rol van het bestuur en
die van het schoolmanagement en daar naar handelen;
- ervaring met bestuurlijke processen in omvangrijke en/of complexe organisaties
of ervaring in de rol van toezichthouder;
- in staat het functioneren van de Directeur-Bestuurder te beoordelen;
- een onafhankelijk opstelling en onbevangen oordeelsvermogen ten opzichte van
de binnen SNOW aanwezige geledingen;
- kennis van en/of ervaring met processen van organisatieontwikkeling en
organisatieverandering;
- zakelijke resultaatgerichtheid;
- kan functioneren in teamverband.
De Raad van Toezicht kan een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken en deze
in het verlengde van de statuten nader omschrijven. Te allen tijde zal aan één lid van de Raad
van Toezicht het aandachtsgebied financiën worden toebedeeld. De Raad van Toezicht kan
desgewenst specifieke competenties vaststellen waarover een te benoemen lid van de Raad
van Toezicht dient te beschikken.

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt daarnaast specifiek verwacht dat
hij/zij:
- de vergaderingen van de Raad van Toezicht leidt en voor de Directeur-
Bestuurder het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht is;
- in staat is de Raad van Toezicht zowel intern als extern te vertegenwoordigen;
- in staat is het functioneren van de individuele leden van de Raad van Toezicht
als toezichthouder te beoordelen;
- in staat is efficiënte proces- en besluitvorming te bevorderen, ook aangaande
lastige en complexe zaken;
- in staat is de onderscheidende rollen van de verschillende geledingen (in het
bijzonder die van de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder) te
bewaken;
en beschikt over de volgende competenties en vaardigheden:
- leiderschap;
- overtuigingskracht en beïnvloeding;
- strategisch en conceptueel denken en handelen;
- een inspirerende persoonlijkheid, die mensen kan enthousiasmeren;
- besluitvaardig;
- resultaatgericht.

Wil je reageren? We zijn nieuwsgierig naar jouw motivatie en cv die wij uiterlijk 20 juni 2023 willen ontvangen. Dit kan per mail aan r.koster@wilhelminaschool.nl Binnen de wet- en regelgeving, de statuten van de stichting, de reglementen en de code goed
bestuur, functioneert de Raad van Toezicht, die toezicht houdt op de gehele organisatie. De
Raad van Toezicht:
- is intern toezichthouder en functioneert onafhankelijk van de Directeur-Bestuurder;
- is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en als Raad van Toezicht
als geheel onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
- is met inachtneming van de statutaire bepalingen zodanig samengesteld dat het zijn
taak naar behoren kan vervullen.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met
vertegenwoordiging vanuit diverse belanghebbenden van de maatschappelijke omgeving van
SNOW.
Een lid van de Raad van Toezicht is een onafhankelijk acterende generalist en beschikt bij
voorkeur over specifieke kennis op een relevant (beleids)terrein, opdat in het collectief van de
Raad van Toezicht complementariteit in kennis, ervaring en netwerk van de individuele leden
is gerealiseerd. In de Raad van Toezicht vullen de leden elkaar met hun specifieke
deskundigheden dusdanig aan, dat daardoor de rol van toezichthouder adequaat kan worden
uitgevoerd.
 

Taken

De Raad van Toezicht heeft op basis van de statuten als hoofdtaak:
- het deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht houden op grondslag en doelstelling van
de stichting, op het naleven van de wet- en regelgeving, het naleven (dan wel
afwijken) van de voor de stichting vastgestelde Code voor Goed Bestuur, de
rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending
van de (geld)middelen, het functioneren van de Directeur-Bestuurder, de algemene
gang van zaken binnen de stichting en andere aangelegenheden voor zover bij wet- of
regelgeving is voorgeschreven;
- het vooraf al dan niet goedkeuren van majeure besluiten van de Directeur-Bestuurder,
waaronder te allen tijde het strategisch meerjarenplan, de (meerjaren)begroting en het
jaarverslag;
- het als werkgever zorg dragen voor een goed functioneren van de Directeur-
Bestuurder;
- het gevraagd en ongevraagd met raad terzijde staan van de Directeur-Bestuurder;
- het nemen van besluiten m.b.t. de statutair toegewezen onderwerpen;
- er op toe te zien dat de opbrengsten van de stichting aansluiten bij wat de
belanghebbenden daarvan mogen eisen en verwachten.
 
 
Leden:
Raymond Koster (voorzitter)           r.koster@wilhelminaschool.nl
Leon Sijbers                                                          
Martijn de Groof                             
Egbert van Dijk                                 
Raoul Bosboom                               
Paul Vogels                                       
Cookie instellingen